Smluvní partneři:

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

JEREX, a.s., IČO: 25511581, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2522 (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti učinil dne 27. března 2023 rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované.
O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 375/2023 N 371/2023 (dále jen "Rozhodnutí").

Společnost na základě tohoto Rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování a to v sídle Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

Josef Jereš, předseda představenstva JEREX, a.s.

OV07309229-20230403

Mapa stránek | © JEREX, a.s.